موج شکن همراه

همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها » - civiltech16 جولای 2014 . موج شکن های سکویی به عنوان سازه های بادوام تر همراه با روش های ساخت ساده تر و ارزانتر در مقایسه با موج شکن های تودهسنگی سنتی به حساب می آیند. زیرا موج شکن های سکویی عموماً با شیب وجه جلویی تیزتر و سنگ های آرمور نسبتاً کوچکتر ساخته میشوند. تغییر نیمرخ در برابر شرایط امواج منجر به ایجاد یک نیمرخ پایدار.موج شکن همراه,موج‌شکن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادموج‌شکن. از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. پرش به: ناوبری، جستجو. موج‌شکن بارا دا تیژوکا در ریو دو ژانیرو. موج‌شکن (به انگلیسی: Breakwater) سازه‌هایی از جنس بتن یا سنگ یا ترکیبی از هر دو که برای حفاظت تاسیسات ساحلی از خطر امواج و مقابله با تاثیر آنها ساخته می‌شود.

موج‌شکن انزلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادموج شکن انزلی نام موج شکنی است که در بندر انزلی، ایران قرار دارد. قبل از اینکه موج شکن‌های انزلی احداث گردد کانال مابین انزلی و غازیان همانند خلیجی بود که کشتی‌های تجارتی به منظور تخلیه و بارگیری یا مصون ماندن از امواج وطوفان دریا در آنجا پناه آورده به اسکله‌ها پهلو گرفته یا روی لنگری می‌ایستادند. اما امواج دریا، تاداخل کانال را.موج شکن همراه,مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر .21 فوریه 2016 . روﮔﺬري ﻣﻮج از. ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﯽ. ﺑﺎ در. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ. ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ. 1. ،. ﻣﻬﺪي ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻓﺮ. 2. *. ، روزﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﯽ. 3. ١. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﮔﺮوه ﺳﺎزه. ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﺤﯿﻂ . ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي روﮔﺬري ﻣﻮج از ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ ﻣﺘﺨﻠﻞ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ. ﻣﻮج ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار دارد ﮐﻤﺘﺮ . breakwater with the porosity of 0.15 and non-porous breakwater.

درخواست نقل قول

نظرات موج شکن همراه

ﺷﻜﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه روي ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮج ﺗﺨﻤﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر ﻔ

9 فوریه 2015 . ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎي ﺗﻮده. ﺳﻨﮕﻲ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه. ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ آن. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻻ. ﻳﻪ آرﻣﻮر، واﻛﻨﺶ. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب داﺧﻞ ﺳﺎزه اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﻲ ﻻﻳﻪ آرﻣﻮر در اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج،. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ. ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ.

مطالعه انعکاس امواج از موج‌شکن توده‌سنگی سنتی و سکویی غیر شکل‌پذیر

6 فوریه 2013 . ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﻨﮕﺎﻣ. ﻲ. ﻛﻪ. اﻣﻮا. ج. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه از. ﺳﺎزه،. ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ. ﻳدر. ﺎ. ﺑﺎز ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ. ،. ﺗﺪاﺧﻞ. ﻦﻳا. اﻣﻮاج. ﺑﺎ. اﻣﻮاج. ﺗﺎﺑﺸﻲ. ﺑﻪ. ﺳـﻤﺖ. ﺳـﺎزه. ﺑﺎﻋﺚ. ﻳا. ﺠﺎد. اﻣﻮاج. ﻴﻧ. ﻤﻪ. ﻳا. ﺴﺘﺎ. ده. و. ﺗﻼﻃﻢ. ﻧﺴﺒﺘﺎ. ﻳز. ﺎد. ي. در. ﺟﻠﻮ. ي ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮدد و ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧـﺎاﻣﻦ در. اﻃﺮاف ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه. ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ و ﻳﺎ در ﻣﺠﺎورت دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ورود ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮﺿـﭽﻪ. ﺑﻨﺪر را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد.

همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها » - civiltech

16 جولای 2014 . موج شکن های سکویی به عنوان سازه های بادوام تر همراه با روش های ساخت ساده تر و ارزانتر در مقایسه با موج شکن های تودهسنگی سنتی به حساب می آیند. زیرا موج شکن های سکویی عموماً با شیب وجه جلویی تیزتر و سنگ های آرمور نسبتاً کوچکتر ساخته میشوند. تغییر نیمرخ در برابر شرایط امواج منجر به ایجاد یک نیمرخ پایدار.

مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر .

21 فوریه 2016 . روﮔﺬري ﻣﻮج از. ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﯽ. ﺑﺎ در. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ. ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ. 1. ،. ﻣﻬﺪي ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻓﺮ. 2. *. ، روزﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﯽ. 3. ١. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﮔﺮوه ﺳﺎزه. ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﺤﯿﻂ . ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي روﮔﺬري ﻣﻮج از ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ ﻣﺘﺨﻠﻞ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ. ﻣﻮج ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار دارد ﮐﻤﺘﺮ . breakwater with the porosity of 0.15 and non-porous breakwater.

موج شکن همراه,

2 ﻣﻮج ﺷﻜﻦ

ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ . اﻳﻦ وﺟﻮد از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ. آﻣﺎري ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش، اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻐﺰش رخ ﻧﺪﻫﺪ،. ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ. ﺿﺮاﻳﺐ. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﻟﻐﺰش ﻳﺎ ﻃﻮل ﻟﻐﺰش ﻣﺪ ﻧﻈﺮ،. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد . در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎ. ﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻜﻲ از دو روش زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻟﻐﺰﺷﻲ ﻣﻮج.

ﺷﻜﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه روي ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮج ﺗﺨﻤﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر ﻔ

9 فوریه 2015 . ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎي ﺗﻮده. ﺳﻨﮕﻲ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه. ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ آن. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻻ. ﻳﻪ آرﻣﻮر، واﻛﻨﺶ. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب داﺧﻞ ﺳﺎزه اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﻲ ﻻﻳﻪ آرﻣﻮر در اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج،. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ. ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ.

ﺳﻨﮕﻲ ﺷﻜﻦ ﺗﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻌﻜﺎس اﻣﻮاج از ﻣﻮج ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻨﺘﻲ و

6 فوریه 2013 . ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﻨﮕﺎﻣ. ﻲ. ﻛﻪ. اﻣﻮا. ج. ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه از. ﺳﺎزه،. ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ. ﻳدر. ﺎ. ﺑﺎز ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ. ،. ﺗﺪاﺧﻞ. ﻦﻳا. اﻣﻮاج. ﺑﺎ. اﻣﻮاج. ﺗﺎﺑﺸﻲ. ﺑﻪ. ﺳـﻤﺖ. ﺳـﺎزه. ﺑﺎﻋﺚ. ﻳا. ﺠﺎد. اﻣﻮاج. ﻴﻧ. ﻤﻪ. ﻳا. ﺴﺘﺎ. ده. و. ﺗﻼﻃﻢ. ﻧﺴﺒﺘﺎ. ﻳز. ﺎد. ي. در. ﺟﻠﻮ. ي ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮدد و ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧـﺎاﻣﻦ در. اﻃﺮاف ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه. ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ و ﻳﺎ در ﻣﺠﺎورت دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ورود ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮﺿـﭽﻪ. ﺑﻨﺪر را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد.

معرفی موج شکن های بندر انزلی : آدرس، تصاویر و جزئیات | سفرهای طلایی

جوانان ندانسته و پیر مردان ما ناخواسته ، هر یک دلخواه خود ، درباره موج شکن ها سخن ها بر زبان می آورند و داستان ها تعریف می کنند و با اینکه کارکنان ایرانی موج شکن ها در قید حیات نیستند و پرونده احداث این پیکره عظیم که کانال انزلی را در مقابل امواج خروشان دریایی خزر، در آرامش نگاه می دارد. همراه کمپانی سازنده به روسیه برده شد و در بایگانی.

ناوچه دماوند متعلق به نیروی دریایی ارتش چهارشنبه ۲۰ دی به موج‌شکن .

10 ژانويه 2018 . ناوچه دماوند متعلق به نیروی دریایی ارتش چهارشنبه ۲۰ دی به موج‌شکن بندر انزلی برخورد کرد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرده "افزایش سرعت باد و طوفان شد.

.bahambar - شرکت ساختمانی بهمبر

ﻃﻮل ﻣﻮج ﺷﮑﻦ. : 550. ﻣﺘﺮ. ﻃﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ. : 450. ﻣﺘﺮ. وزن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺮﻓﯽ. : 450. ﻫﺰار ﺗﻦ. ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ. : 35. ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ. ﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . 7- Breakwater and sea ward shore protection(southern branch for Iran Bandar Naval Base at the. Chabahar Zone). Constructed during. : 1990-95. Type of breakwater. : Rubble mound with rock and.

موج شکن همراه,

مقاله مطالعات طراحی موج شکن های شناور - سیویلیکا

موج شکن های شناور را می توان به 4 دسته موجشکنهای صندوقهای، پانتون، مت و شناور مهارشده دسته بندی کرد. . شیخ حسینی, حکیمه و محمد جواد خانجانی، ۱۳۹۲، مطالعات طراحی موج شکن های شناور، همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی، مشهد، موسسه . Baird, A. V., and Ross, N. W., "Field experiences with .

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻔﺮه، ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد دو ﭘﺴﺖ اﺳﻜﻠﻪ و ﺑﺎز

ﻧﻔﺮه، ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد دو ﭘﺴﺖ اﺳﻜﻠﻪ و ﺑﺎزوﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﺑﻨﺪر. ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ و اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ . ﻫﺮ اﻟﻤﺎن (ﻣﻮج ﺷﻜﻦ، اﺳﻜﻠﻪ، دﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎ،. ﻓﻨﺪرﻫﺎ، ﺑﻮﻻردﻫﺎ. و .) . ﺎﺭ ﻣﺗﺭﺍﮐﻡ 12.0. 11.0 ~ 23.0. ﺷﻥ ﻻﻱ. ﺩﺍﺭ ﺑﻪ. ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻗﻠﻭﻩ. ﺳﻧﮓ. 0.3. 60. 38. 0. 20. ﻣﺗﺭﺍﮐﻡ. 3.0. 23.0 ~ 26.0. ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻥ. ﺩﺍﺭ ﺑﻪ. ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻻﻱ. 0.3. 10. 34. 0. 20. ﺳﻔﺕ. 1.0. 26.0 ~ 27.0. ﻻﻱ ﻣﺎﺳﻪ. ﺩﺍﺭ. 0.3. 120. 45. 0. 21.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله پانتون‌ها بر ضریب عبور موج از .

چکيده. -. در. این. پژوهش. نتایج بررسی آزمایشگاهی. عملکرد. یک. موج. شکن. شناور. پانتونی. دوبل. متشکل. از. دو. ردیف. پانتون. جدا. ارایه می. شود . در مجموع. 161. آزما. یش. با شرا. یط. مختلف پر. یود. و ارتفاع موج. ، فاصله پانتون. ها و. چگونگی. مهاربندی. آنها. در. آزمایشگاه. سازه. های. دریایی. دانشگاه. تربیت. مدرس. و در. فلوم. امواج. با توانایی.

موج شکن های بندر انزلی - رزرو هتل

مشاهده هتل های نزدیک موج شکن های بندر انزلی بندرانزلی با امکان مشاهده نظرات میهمانان و موقعیت هتل های موج شکن های بندر انزلی بندرانزلی بر روی نقشه و امکان رزرو آنلاین هتل های موج شکن های بندر انزلی بندرانزلی با گارانتی بهترین قیمت.

فرایند تخصیص اعتبار را طولانی است/ 5 موج‌شکن دیگر باید در دهنه سر .

16 نوامبر 2016 . رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در آستانه‌اشرفیه با تأکید بر احداث پنج موج‌شکن برای رفع مشکل مردم منطقه دهنه سرسفیدرود گفت: فرایند تخصیص اعتبار را طولانی است و روند مساعدت ما با یک فرایند پیچیده‌ای همراه است. » فرایند تخصیص اعتبار را طولانی است/ 5 موج‌شکن دیگر باید در دهنه سر سفیدرود احداث شود/.

موج شکن های بندر انزلی | جاذبه های گردشگری ایران

جوانان ندانسته و پير مردان ما ناخواسته ، هر يك دلخواه خود ، درباره موج شكن ها سخن ها بر زبان مي آورند و داستان ها تعريف مي كنند و با اينكه كاركنان ايراني موج شكن ها در قيد حيات نيستند و پرونده احداث اين پيكره عظيم كه كانال انزلي را در مقابل امواج خروشان دريايي خزر، در آرامش نگاه مي دارد. همراه كمپاني سازنده به روسيه برده شد و در بايگاني راكد.

مرکسحراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معاونت حفاظت فناوری اطالعات ‌با

موج شکن، بدافزاری برای جاسوسی از نصب برنامههای اندرویدی، این فایل که به عمد گوناگون می گیرد که با نگاهی گذرا به آنها. کاربران ایرانی siphone6 نام گذاری شده . سیم کارت ارسال میشوند و لینک دانلودی که در ۱ -لطفا به اینترنت متصل شوید همراه شما نصب باشد، طراح این بدافزار به راحتی. آن پیشنهاد میشود عموم آلوده به بدافزار است.

فیلم/ برخورد ناوچه دماوند با موج‌شکن بندر انزلی - انتخاب

11 ژانويه 2018 . تصاویری از برخورد ناوچه جنگی دماوند با دهانه موج شکن بندر انزلی را مشاهده می‌کنید.

رزومه - سیدپیمان بدیعی

مرتضوی، سیده مریم و سیدپیمان بدیعی . "مطالعه عددی عملکرد هیدرودینامیکی موج‌شکن شناور همراه با ستون نوسانگر آب." ششمین همایش بین المللی صنایع فرا ساحل، تهران، ارديبهشت 14-15، 1394. بدیعی ، سیدپیمان و میثم قربانی فولادی. "مدل‌سازی اندر کنش موج با موج‌شکن مستغرق با استفاده از MIKE 21 BW." کنفرانس بین المللی علوم،.

Pre:شورون ماشین سنگ زنی
Next:ابعاد BIR لبه های سنگ شکن اولیه 48 * 60